top of page

Så ansöker du om stipendium

För främjandet av forskning, utbildning och undervisning inom psykoanalys.

Ansökan om stipendier kan göras under hela året och formuleras som en beskrivning av det planerade eller påbörjade projektet. Ansökan bör omfatta minst två och högst fyra sidor. Vill ni bifoga material, till exempel texter ni tidigare skrivit eller utkast, så begränsa detta till utdrag på max fem sidor. Om kostnader och tid som erfordras kan anges så kan en sådan bedömning vara av betydelse.

bertil_wennborgs_stiftelse_konstverk.jpg
bertil_wennborgs_stiftelse_klippor.jpg

I de fall en ansökan gäller flera personer ska samtliga namn redovisas, sökt stipendiesumma per person, samt för varje person angivet hur medlen är tänkta att användas. Stipendierna är personliga. Ansökan insändas via e-mail eller brev till ordförande för Sakkunnigrådet. Innehåller ansökan konfidentiellt material ska denna sändas med rekommenderad post eller överlämnas personligen.

Ansökningar som inkommit t o m augusti månad utvärderas av Sakkunnigrådet under hösten och Styrelsen, som är beslutande, utvärderar och beslutar i samråd med Sakkunnigrådet. Avisering och utdelning sker i regel vid det Styrelsemöte som hålles samma dag som Symposiet i slutet av januari månad. Sänd eventuella frågor samt din ansökan via e-mail eller brev till ordförande för Sakkunnigrådet. 


Björn Sahlberg 
Ordförande Sakkunnigrådet 
bjorn.sahlberg@psanalytiker.com

bottom of page